1. Administratorem danych osobowych (Administrator) jest:

DNAHOME 74-400 Dębno ul. Hołdownicza 8  www.dnahome.pl

kantakt@dnahome.eu  tel.+48 792 431 508 NIP 597 115 0590

 1. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO) w szczególności:

 1. przesłanek wynikających z art. 6, ust. 1, lit. a) – zgoda, lit. b) – umowa, lit. c) – powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lit. d) – ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą i lit. f) – ważny interes administratora RODO to jest:

– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

– W celu realizacji praw i obowiązku wynikających z zawartej umowy z Administratorem;

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

–  przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

–  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji usługi, zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy.
 3. Twoje dane osobowe będą przechowywane w zależności od podstawy przetwarzania,  do momentu odwołania zgody, przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, świadczenia usług  lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,  w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
 4. Prawa osoby, której dane są przetwarzane – Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:
 5. dostępu do swoich danych osobowych;
 6. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
 7. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 8. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub lit. f) RODO;
 9. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych, jeżeli ich przetwarzanie oparte jest o zgodę osoby, której dane dotyczą wynikającą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 10. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679;

– o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.

 1. Odbiorcą danych mogą być:
 2. Podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, agencje reklamowe i marketingowe, audytowe, pomocy prawnej, podatkowe, rachunkowe, właściwe urzędy skarbowe, właściwe urzędy stanu cywilnego, parafie, zbory lub inne gminy wyznaniowe;
 3. Dane osobowe mogą być profilowane, a ich przetwarzanie i podejmowane w związku z tym decyzje ich dotyczące mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności w przypadku wycofania zgody na dalsze działania marketingowe).

Z poważaniem
DNA HOME
Jarosław Łucyszyn

Zadzwoń do nas

+48 792 431 508

kontakt@dnahome.eu

Siedziba firmy

ul. Hołdownicza 8, 74-400 Dębno

Dołącz do nas

Copyright © 2021 DNA HOME. All Rights Reserved.